Body, mind and spirit

Asenath Yoga

Click here to edit subtitle

Lesrooster en prijzen

* De yogalessen zijn als volgt;

- Maandag 19:30 - 20:30 Hatha Yoga
- Maandag 20:45 - 21:30 Yoga Nidra fase 2

- Dinsdag 18:30 - 19:30 Hatha Yoga
- Dinsdag 19:45 - 20:30 Yoga Nidra
- Dinsdag 20:45 - 21:30 Yoga Nidra fase 3

- Woensdag 19:30 - 20:30 Hatha yoga door Mariska

- Donderdag 18:30 - 19:30 Yin Yoga
- Donderdag 19:45 - 20:34 Yin Yoga.

- Vrijdag 10:00 - 11:00 Yin Yoga.

 De online lessen blijven volgens planning doorgaan.

Proeflessen: €5,-  (éénmalig)
10-lessenpaket met een geldigheid van 6 maanden € 85,-
20- lessenpakket voor 2 x per week yoga en/of yoga nidra  €135,- (uw voordeel is €35,-)  Deze lessen dienen binnen 4 maanden gebruikt te worden.

Voor het inplannen van de lessen en de betalingen kunt u de website of app gebruiken van Momoyoga. Zie de link bovenaan de pagina.

Voor het boeken van een proefles, kun je contact opnemen via:

asenathyoga@gmail.com
06 38 33 30 51

Voor meer informatie of bij vragen, neem gerust even contact op.

* Yogamatjes graag zoveel mogelijk zelf meenemen.
- Mocht je aan een aansluitende les deelnemen mag je in de hal op de oranje banken plaatsnemen tot de vorige groep weg is.

* Bij Yoga Nidra is het belangrijk dat je warm bent, mocht je van jezelf weten dat je het snel koud krijgt, neem een deken mee, warme sokken zijn fijn en eventueel een kussentje onder je hoofd mocht je dat prettig vinden.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden - Asenath Yoga 2022


Algemeen


Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met de Algemene voorwaarden.

Artikel 1 Eigen risico en aansprakelijkheid

1.1) Deelname aan de lessen is geheel voor eigen risico van de deelnemer.

1.2) Elke deelnemer is verplicht lichamelijke en geestelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Raadpleeg bij twijfel uw huisarts of specialist.

1.3) Asenath Yoga is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

1.4) Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Asenath Yoga, dienen te worden vergoed.

Artikel 2 Lidmaatschap, betaling en deelname aan de lessen

2.1) De deelnemer sluit koopt een rittenkaart waarmee zij/hij kan deelnemen aan de yogalessen .

2.2) Een lidmaatschap komt tot stand op het moment dat Asenath Yoga het verschuldigde geld van de deelnemer heeft ontvangen.

2.3) Een rittenkaart van Asenath Yoga is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.4) De betaling van een rittenkaart, workshops etc. kan geschieden via IDeal of contant  voorafgaand aan de les, workshop etc.

2.5) Het geldende lesrooster staat altijd op de website.

2.6) Asenath Yoga behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van abonnementsgeld plaats.

2.7) De deelnemer meldt zich via de website of de App aan voor een les, workshop etc. Je kunt alleen online reserveren, dus niet telefonisch, of via de mail.

2.8) Voorafgaand aan elke les, workshop etc. dient de deelnemer zich te melden bij de docent van Asenath Yoga.

2.9) Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelname aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.   

Artikel 3 Gemiste lessen door vakantie, ziekte of zwangerschap


3.1) Indien de deelnemer niet bij de les aanwezig kan zijn en zich tijdig via de website of de App heeft afgemeld, kan de les worden ingehaald  in dezelfde kalenderweek. Als je je reservering wilt annuleren dan kan dat tot 2 uur voor aanvang van de les door bij de betreffende les op “afmelden” te klikken.

3.2) De deelnemer kan bij ziekte in overleg met Asenath Yoga haar/zijn rittenkaart opschorten.

3.3) In de eerste drie maanden van de zwangerschap wordt het beoefenen van yoga afgeraden. Indien de deelnemer toch wenst deel te nemen aan de yogalessen tijdens de zwangerschap is dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.


Artikel 4: Feestdagen, vakantie en annulering lessen


4.1) Op feestdagen is Asenath Yoga gesloten.  Dit wordt tijdig gecommuniceerd via de nieuwsbrief en de website. 

4.2) Asenath Yoga heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen.

4.3) Asenath Yoga heeft het recht zonder opgave van redenen deelname van de deelnemer te weigeren.


Artikel 5 Persoonsgegevens


5.1) Asenath Yoga verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Asenath Yoga gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

5.2) Asenath Yoga gebruikt de in artikel 5.1 genoemde persoonsgegevens ook om de deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Asenath Yoga en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de Deelnemer geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Asenath Yoga, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: asenathyoga@gmail.com  De deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Asenath Yoga gebruik kan worden gemaakt.


5.3) Asenath Yoga geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.


Artikel 6 Wijzigingen


6.1) Asenath Yoga behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief en de website.

6.2) De geldende prijzen voor lessen, lidmaatschappen, workshops en trainingen staan altijd op de website.

6.3) Asenath Yoga behoudt zicht het recht voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.

6.4) Asenath Yoga kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website.

Artikel 7 Opdracht

7.1) Asenath Yoga verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit

te voeren.

Artikel 8 Toepasselijkheid en geschillen

8.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Asenath Yoga betreffende deelname aan lessen, workshops etc. of het geven van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

8.2) Afwijkingen van deze overeenkomsten zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Asenath Yoga.

8.3) Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Asenath Yoga behoudens hogere voorziening.

Hoe gaan we bij Asenath Yoga met elkaar om?


Voor de les


• Kom op tijd. Zorg dat je minimaal 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig bent.

• Geef zelf aan aan de docent wanneer je blessures of beperkingen hebt (zowel fysiek als geestelijk).

• Informeer de docent direct wanneer je zwanger bent.

• Neem geen waardevolle spullen mee.  Schoenen, jassen, tassen etc. kun je in de gang hangen/neerzetten. 

• Respecteer de rust en stilte in de yogaruimte. 

• Sta je als deelnemer ingeschreven voor een les maar ben je verhinderd, meldt je dan ruim van te voren af via de website of de app. Wij laten maximaal 9 deelnemers toe in de les, iemand anders kan dan in jouw plaats de les volgen.


Tijdens de les


• Als je je mobiele telefoon bij je hebt zet hem dan uit. (Het trillen van een telefoon kan ook storen.)

• Draag liever geen of zo weinig mogelijk parfum om anderen zo min mogelijk tot last te zijn.

• Eten in de yogaruimten is niet toegestaan. Water in een flesje mag wel. Drink ook voor en na de les voldoende.

• Draag kleding waar jij je prettig in voelt en waar je makkelijk in beweegt.


Na de Les


• Na de les is er thee en kun je met elkaar bijpraten.  Hou op de gang rekening met de andere bedrijven aanwezig in het bedrijvencentrum.Asenath Yoga is onderdeel van Yanini Veendam

kvk: 02069120

Btw NL-110812025B.01